هالوینگ

هالوینگ

هالوینک بیت کوین

استخراج بیت کوین با پاداش برای ماینر ها همراه است. بعنی شبکه بیت کوین بابت کشف بلاک مقداری پاداش می دهد. این مقدار در سال 1398 برابر با 12.5 بیت کوین است. پاداش ابتدایی برابر با  50 بیت کوین بود. بعد از کشف تعداد مشخصی بلاک این عدد به 25 بیت کوین کاهش یافت. و حدود سه سال قبل به 12.5 بیت کوین کاهش یافت. به طور کلی به نصف شدن پاداش بیت کوینی شبکه بیت کوین به کشف بلاک هالوینگ می گویند که حدود 4 سال سال این فرآیند طول می کشد.این فرآیند نصف شدن 64 بار انجام خواهد شد تا اینکه مجموع بیت کوین ها به عدد 21 میلیون برسد.

سال 1399 هجری شمسی تقریبا در اردیبهشت ماه این پاداش مجدد نصف خواهد شد و به 6.25 کاهش پیدا خواهد کرد.